پایین کشیدن دوباره شیرها از سردر مجلس

شیرها را به سرزمین شیر و خورشید راه ندادند

پنج روز پس از نصب دوباره دو پیکره شیر بدون خورشید بر سردر مجلس شورای ملی ، ظهر روز سه شنبه 22 امردادماه به دلایل نامعلومی بار دیگر این دو شیر از سردر مجلس پایین کشیده شدند.هرجند درباره نصب و عزل دوباره این پیکره های برنزی ، هنوز هیچ موضع رسمی از سوی هیات رئیسه و نمایندگان مجلس و حتا روابط عمومی، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ، موزه مجلس و  روابط عمومی کتابخانه مجلس اعلام نشده است ، اما احمد محیط طباطبایی مسوول مرمت موزه مجلس از ارائه طرحی برای نمایش این دو شیر در موزه مجلس سخن به میان آورده است. گرچه نصب دوباره این دو پیکره که نماد اقتدار ملی و نشانگر سابقه قانونگذاری در ایران به شمارمی روند ، با استقبال مردم و دوستداران میراث فرهنگی همراه بود و حتا این امید را در دل ها زنده کرده بود که پس از آن ، نشان جمعیت شیر و خورشید سرخ نیز بار دیگر مورد توجه قرار گیرد ، اما به نظر می رسد که دست های پنهان دوباره موفق شدند که دیدگاه خود را به هیات رئیسه مجلس تحمیل کنند و از آن ها بخواهند تا بدون سر و صدا این دو پیکره تاریخی را پایین بیاورند. نصب و عزل دوباره این دو پیکره شیر برسردر مجلس به هر دلیلی که صورت گرفته باشد ، نمونه ای از تصمیم گیری های لحظه ای ، سلیقه ای و بی ضابطه مدیریت مجلس و اعمال قدرت و نفوذ گروهای فشار بر تصمیم گیری های آن هاست. به این ترتیب ، اگرچه مسئول مرمت موزه از امکان نگهداری و نمایش آن ها در موزه مجلس سخن گفته است اما بیم آن هست که در اثر بی توجهی مسئولان ، آسیب های اساسی به این دو پیکره تاریخی وارد آید.