جزیره ایرانی بوموسو


تصویر ماهواره‌ای از زمین ورزش جزیره ایرانی بوموسو

( ابوموسی/ Abu Musa )

برگرفته از: Google Earth