سی و سه پل از نگاه پیام پورفلاح

 

۳۳ پل در ۲ اثر از پیام پورفلاح 

  

سی و سه پل و مترو

   

وداع  با  سی و سه پل