سیزده به در ۹۰ در اصفهان

 

« سیزده به در» فرصتی برای بودن!  


 

  

فرصتی برای بازی: عمو زنجیر باف 

     

    

فرصتی برای بازی: نون بیار کباب ببر  

  

فرصتی برای بازی: سنگ، کاغذ، قیچی 

   

فرصتی برای بازی: تنیس روی میز 

 

فرصتی برای بازی: بادبادک پرانی

  

فرصتی برای غذا خوردن در کنار همه خانواده 

 غذای محبوب سیزده به در اصفهانی‌ها: جوجه کباب

 

فرصتی برای همبستگی اقوام ایرانی: دو دختر بچه افغان در اصفهان 

 

  

فرصتی برای بودن در آغوش طبیعت: در کنار مشتاق اصفهانی

  

فرصتی برای بودن در کنار زنده رود و قایقرانی

   

فرصتی برای بودن در کنار یار

 

فرصتی برای گردش

  

سبزه‌های نوروزی در آب جاری: مادی نیاصرم، شاخه ای از زنده رود 

  

 

فرصتی برای بازی

  

فرصتی برای پخت و پز در کنار زاینده رود

   

فرصتی برای خوابیدن در سایه آفتاب 

 

فرصتی برای تن زدن به آب زنده رود

 

فرصتی برای بودن با بزرگ‌ترها 

 

  

 

عکس‌ها از شاهین سپنتا