موج سبز ( ۶ ) ، دیدگاه حشمت اله انتخابی

نداشتن ارزیابی زیست محیطی

مهم ترین چالش محیط زیست ایران

از دیدگاه حشمت اله انتخابی

کوشنده محیط زیست

و عضو هیات مدیره جمعیت طبیعت یاران

 

 

فکر می کنم مهم ترین چالش محیط زیست ایران در حال حاضر ، نداشتن ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه است .

متاسفانه بسیاری از مردم ما و از جمله دولتمردان ، به توسعه به صورت تک بعدی نگاه می کنند و توسعه کشور را عمدتا در توسعه صنعتی به هر قیمتی می بینند . در این خصوص توجه به وعده هایی که نامزد های نمایندگی مجلس در هر شهر و روستایی به آوردن صنعت در منطقه خودشان می دهند ، قابل توجه است . در قلب یک منطقه مناسب برای کشاورزی وعده آوردن صنایع پتروشیمی را می دهند.


بیشتر مسئولان محلی و منطقه ای مهم ترین دغدغه شان اشتغال است و صنعت را هم کلید حل مشکل اشتغال می بینند . بنابراین حتا حریم شهر ها و حفظ شعاع قانونی ممنوعیت ایجاد صنایع در حریم شهر مورد تردید قرار می گیرد و شهرک های صنعتی مثل قارچ در گوشه و کنار ، بدون برنامه ریزی کلان ملی سبز می شوند تا همه سبز ها زرد و پلاسیده  شوند.

در نگاه بسیاری از سینه چاکان صنعت ، امروز حتا سازمان محیط زیست ، « سازمان محیط ایست » است و همه این ها به دلیل این است که از بسیاری از این فعالیت ها ما ارزیابی زیست محیطی نداریم.