فریدون جنیدی به تخریب بنیاد فردوسی اعتراض کرد

 

اعتراض فریدون جنیدی به تخریب بنیاد دردست ساخت فردوسی

شهرداری اصفهان حق نداشته جایی را که وقف بوده و مشمول قوانین وقف است، تخریب کند. دکتر فریدون جنیدی با بیان این مطلب، در اعتراض به تخریب بنیاد در دست ساخت فردوسی اصفهان گفت: اصفهان هنوز پایتخت فرهنگی بودن خودش را حفظ کرده است. در واقع، چنین کاخی در دنیا برای فردوسی ساخته نشده است؛ اما می ‌آیند آن را تخریب می ‌کنند. این شاهنامه‌پژوه در ادامه گفت و گو با ایسنا افزود: شهرداری اصفهان در ازای زمین‌هایی که از جناب کاروان‌پور گرفته است، تعهد داده که موزه‌ای را برای فردوسی راه‌اندازی کند؛ اما نه تنها این ‌کار را نکرده؛ بلکه اقدام به تخریب بنای بنیاد هم کرده است. جنیدی ادامه داد: البته واقف بنیاد جناب کاروان‌پور به دادگستری اصفهان شکایت کرده و جلو تخریب بنا گرفته شده؛ اما مقدار زیادی آسیب وارد آمده است .مصحح شاهنامه فردوسی در پایان تصریح کرد: آن‌چه مهم است، گنجینه‌ عظیمی است که کاروان‌پور آن را در طول سال‌ها فراهم آورده است. اگر بنای این موزه ساخته نشود، این گنجینه‌ عظیم هم از دست می رود.