جشن سده ، جشن پیدایش آتش

 

جشن سده

--------

شاهین سپنتا

 

 

سپاس و  ستایش ز مزدای پاک /  که آتش ز نورش شده تابناک

 

چنین رفته از پیشدادان سخن /  که  هوشنگ آن پادشاه  کهن

 

چو  سد روز از آغاز آبان گذشت /  ز کوهی به یاری یاران گذشت

 

چو ناگه بر آن کوه ماری خزید / بر آن  شد به سنگش کند ناپدید

 

بزد سنگ، اما بشد آن سیه /  گریزان و پنهان شد از هر نگه

 

چو  سنگش سر سنگ دیگر رسید / به ناگه ز آن آتشی برجهید

 

چو نور از دل سنگ آمد برون  /  شگفت آمد از سنگ خارا فزون

 

ز این داستان ایزدان پاس داشت / ز شادی آن آتشی برفراشت

 

به گردش نشستند شاه و سپاه / گشاده رخ و شادمان تا پگاه

 

چو آهن به گرمای آتش نواخت / ز آهن بسی نیک افزار ساخت

 

فزون شد به دستور او کشت و کار / به خیش آهن و تیشه در کشت زار

 

ز آن نامور ، کشور آباد گشت /  زمین  سبز و گیتی پر از داد گشت

 

« ز هوشنگ ماند این سده یادگار» / که بادا به گیتی رهش پایدار

 

سده را چنین نیک بنیان نهاد / روانش خوش و خرم و شاد باد

 

----------------------

گزارش تصویری جشن سده سال ۱۳۸۶ خورشیدی

گزارش تصویری جشن سده سال ۱۳۸۵ خورشیدی

گزارش تصویری جشن سده سال 1384 خورشیدی