چهارشنبه سوری در اصفهان

 

آتش چهارشنبه سوری در اصفهان فروزان بود

با همه تبلیغات منفی که در آستانه چهارشنبه سوری از سوی برخی رسانه ها منتشر شد و به بهانه هشدارهای ایمنی کوشیدند تا چهره این آیین کهن را نزد مردم مخدوش کنند، امسال بیش از سال های گذشته آتش جشن چهارشنبه سوری در اصفهان فروزان بود و گروه های مختلف مردم به ویژه جوانان با گردهم آمدن در محله های مختلف شهر، دامنه کوه صفه در جنوب اصفهان، کوهپایه های پیرامون شهر و همچنین باغ های خصوصی در حاشیه زاینده رود،جشن چهارشنبه سوری را گرامی داشتند. یکی از کانون های مهم برگزاری جشن چهارشنبه سوری در اصفهان دامنه کوه صفه و پارک کوهستانی آن و تپه های اطراف بود و خانواده های اصفهانی با افروختن آتش در آنجا از روی آتش پریدند و در پوشش تاریکی شب و دور از چشمان نامهربانان به همراه موسیقی پخش شده از خودروهای خود به رقص و شادمانی پرداختند. گفتنی است مردم در حالی به برپایی این جشن کهن پرداختند که در همه مسیرهای ورودی و خروجی شهر، گروه های ایست و بازرسی به متوقف نمودن خودروهای حامل جوانان و بازرسی خودروها می پرداختند و از رفت و آمد آن ها درمحل هایی که امکان برپایی آتش چارشنبه سوری بود، جلوگیری می کردند.