یلدای مهر تابان فرخنده باد

 

چو مهر میهنت افروز گردد / شب یلدای میهن روز گردد

رسد دوران اهریمن به پایان / سپیدی چیره و پیروز گردد

شاهین سپنتا