به فرخندگی یکم آذرماه روز اصفهان

 

 

تبلور هنر در ذات اصفهان

مهرناز شهباز

اصفهان شهر باغ ها، پل ها، کاخ ها، و رود روانی است که از میانه اش می گذرد. آبادانی و شهریت اصفهان وام دار زاینده رود است. رودی که چون ماری از میان بیشه ناژوان به سوی شهر می خزد و آب و  آبادانی را از غرب  به سوی شرق اصفهان راه می نماید. شهر اصفهان از زیباترین شهرها و شهر شهره ایران است. زیباترین مسجدها از شکوه سادگی مسجد حکیم تا شکوه آراستگی مسجد شیخ لطف الله  در این شهر بنا شده اند. خانه های تاریخی برجای مانده از دوران صفوی و قاجار از دیگر شاهکارهای اصفهان اند. پل های متوالی بر فراز زاینده رود از زیبایی های این شهر است و کاخ ها و باغ های بی بدلیش از چهلستون و فین گرفته تا هشت بهشت و عالی قاپو شهره د جهانی دارند. زیبایی و نکویی شهراصفهان در ذات هنر است که با زیبایی های طبیعی اش هم عنان شده ،زیبایی بی بدیلی به باغشهر اصفهان بخشیده و از آن باغ موزه اصفهان ساخته است.

 


 شکوه معماری ایران و اوج تعالی این فن را در اصفهان می توان دید. دوران صفوی دوران  اوج شکوه معماری است و اصفهان تبلور این مهم است. اما اصفهان تنها شهر معمارانی چون محمدرضا و علی اکبراصفهانی نیست.اصفهان شهر مشاهیر موسیقی ایران چون  کسایی، تاج و  شهناز و شهر مشاهیر ادبی چون جمال زاده و گلشیری و ادیب برومند است.

بابا رکن الدین، صاحب ابن عباد از عارفان و فیلسوفان این شهراند و در عرصه پزشکی، حکیم شفاهی و پرویز دبیری نیز از این خطه اند. فرشچیان، نگارگر به نام ایرانی و صدها مشاهیر دیگر نیز از اصفهان بالیدن گرفته اند.

 هنرهای زیادی از فرش بافی و قلمزنی و قلمکاری گرفته تا نگار گری، میناکاری و کاشیکاری در حد اعتلا در انحصار این شهر است. ذات اصفهان هنر است و اگر در هنراصفهان بنگری سیمای زیبایی های جهان طبیعت، نمودار می شود و شاید به همین دلیل است که اصفهان را نصف جهان می خوانند. مصداق این امر را می توان در میدان نقش جهان در  انواع هنرهای تزیینی چه در معماری آن و چه در هنر هنرمندان صنایع دستی در حجره های گرداگردش دید.

گردشگران زیادی برای دیدار اصفهان به ایران می آیند و این شهر با همه آنچه که از میراث فرهنگی، معنوی و طبیعی دارد به قلب تپنده گردشگری کشور تبدیل شده است. سرمایه بزرگ اصفهان جز زاینده رود که مسلم است، هنر هنرمندان و فرهیختگانش است. سرمایه هایی که به اصفهان هویت بخشیده اند و از آن  شهرموزه اصفهان را ساخته اند. از این رهگذر است که محور توسعه در این شهر را گردشگری پایدار می دانند اما به واقع شهر اصفهان تا رسیدن به گردشگری پایدار چقدر فاصله دارد؟! آیا اصفهان برای نگاهداشت میراث سترگش برای آیندگان به قدر کافی اندیشیده است؟!