پوستر روز اصفهان


پنجمین همایش نکوداشت اصفهان برگذار خواهد شد

زمان:

پنج شنبه 14 آذرماه 1392 از ساعت 8 و نیم بامداد تا 17 

مکان:

تالار همایش های دانشگاه آزاد خوراسگان

محورهای همایش: 

پایداری زاینده رود از سرچشمه تا تالاب گاوخونی

گردشگری و میراث فرهنگی پایدار